fbpx

BVBA SMART-BOOST verwerkt persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring. BVBA SMART-BOOST hecht veel belang aan de bescherming van de door haar verwerkte persoonsgegevens, en neemt dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan .

Deze privacyverklaring bevat informatie omtrent de wijze waarop BVBA SMART-BOOST gebeurlijk persoonsgegevens verwerkt, en hoe BVBA SMART-BOOST deze gegevens beschermt.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (hierna de Verordening).

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.smart-boost.be, alsmede de diensten die BVBA SMART-BOOST d.m.v. deze of andere kanalen aanbiedt, en op alle personen die daarvan gebruikmaken.

BVBA Smart-boost als verwerkingsverantwoordelijke

BVBA SMART-BOOST kan persoonsgegevens van bezoekers van zijn website www.smart-boost.be verzamelen en verwerken.

Gebruik van cookies 

Wanneer u de website www.smart-boost.be bezoekt, kunnen wij gebruik maken van cookies en soortgelijke technologieën (zoals pixels, webbakens en lokale opslag) om informatie over uw gebruik van onze website te verzamelen en u een bepaalde functionaliteit aan te bieden.

Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

BVBA Smart-boost als verwerker

In het kader van haar activiteiten treedt BVBA SMART-BOOST gebeurlijk op als verwerker van persoonsgegevens ten behoeve van de Klant. In voorkomend geval bepaalt de Klant het doel en de middelen van de verwerking, en is de Klant de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens in de zin van de Verordening. BVBA SMART-BOOST is in dat geval louter een verwerker in de zin van de Verordening. BVBA SMART-BOOST staat t.a.v. de betrokkenen niet in voor de rechtmatigheid van de verwerking van hun persoonsgegevens.

BVBA SMART-BOOST zal geen andere verwerkingsactiviteiten verrichten met de verzamelde persoonsgegevens dan deze die strikt noodzakelijk zijn om voormelde doeleinden te bereiken.

Welke gegevens BVBA SMART-BOOST concreet verwerkt, is afhankelijk van de diensten waarop de Klant een beroep doet.

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project, waarvoor de Klant op BVBA SMART-BOOST een beroep doet.

De verzameling en verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor BVBA SMART-BOOST om haar contractuele verplichtingen te kunnen vervullen ten aanzien van de Klant, en in het kader van de gerechtvaardigde belangen van BVBA SMART-BOOST en de Klant.

BVBA SMART-BOOST zal geen persoonsgegevens verzamelen via andere bronnen dan rechtstreeks van de Gebruiker, en zal geen persoonsgegevens doorgeven aan derden.

Het is mogelijk dat BVBA SMART-BOOST voor bepaalde specifieke diensten een beroep doet op derden, die de gegevens van de Klant verwerken, zodat deze derde de dienst in kwestie kan verlenen. In de verwerkingsovereenkomst met de derde partij worden de nodige waarborgen voorzien zodat de Klant zijn persoonsgegevens worden beschermd.

BVBA SMART-BOOST kan ook verplicht zijn om gegevens over de Klant door te geven. Dat is met name het geval wanneer BVBA SMART-BOOST hiertoe wettelijk wordt verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij BVBA SMART-BOOST gegevens opvragen. In dat geval gaan BVBA SMART-BOOST na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan. Het meedelen van uw persoonsgegevens wordt steeds beperkt in de mate van het mogelijke.

In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG hebben de gebruikers het recht om – middels schriftelijk verzoek en bewijs van identiteit – kosteloos inzage, verbetering, beperking van de verwerking, of wissing van hun persoonsgegevens te vragen, hun persoonsgegevens te verkrijgen en over te dragen, en bezwaar te maken tegen de verwerking.

BVBA SMART-BOOST kan en zal niet ingaan op vragen met betrekking tot persoonsgegevens waarvan BVBA SMART-BOOST niet de verwerkingsverantwoordelijke is.

Beveiliging persoonsgegevens 

BVBA SMART-BOOST treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

BVBA SMART-BOOST waarborgt, voor zover dit technisch mogelijk is, de integriteit, de beschikbaarheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, door het gebruik van beveiligingstechnologieën en – technieken. Activiteiten met betrekking tot persoonsgegevens worden vastgelegd in logbestanden. Hetzelfde geldt voor andere relevante gebeurtenissen, zoals pogingen om ongeautoriseerd toegang te krijgen tot persoonsgegevens en verstoringen die kunnen leiden tot wijziging of verlies van persoonsgegevens.

BVBA SMART-BOOST zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in (een) datacenter(s) binnen België.

BVBA SMART-BOOST kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking of onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van persoonsgegevens, als gevolg van het onzorgvuldig omspringen door de gebruiker of de Klant met logins en/of paswoorden.

Klachten 

U heeft steeds het recht zich voor klachten met betrekking de verwerking van uw persoonsgegevens te wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Meer informatie

Voor meer informatie of voor vragen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door BVBA SMART-BOOST kan u ons steeds contacteren per e-mail op bavo@hyperondernemend.be of telefonisch op nummer +32 495 19 53 10.

BVBA SMART-BOOST met maatschappelijke zetel te 8900 IEPER – Haiglaan 74, met ondernemingsnummer 0632.564.417.